Klachtenprocedure

Heeft u een klacht of melding van ontevredenheid?
Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Prisma Coaching, dan kunt u ons dit via een E-mailbericht laten weten. Mede door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te optimaliseren. Hieronder staat verder de klachtenprocedure beschreven.

Klachtenprocedure

  1. Klachten of opmerkingen worden door de trainer/therapeut/coach zoveel mogelijk direct verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, dan kan de cliënt een klacht indienen bij Prisma Coaching.
  2. De indiener van de klacht krijgt binnen een week schriftelijk bevestiging van ontvangst van de klacht. 
  3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen vier weken na ontvangst afgehandeld.
  4. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan vier weken, dan wordt de indiener hiervan binnen deze vier weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
  5. Klachten of opmerkingen van de cliënt worden geregistreerd in het klachtenformulier. Hierin staan de gegevens van de cliënt, omschrijving van de klacht, de mogelijke oorzaak, de mogelijke oplossing en de gemaakte afspraak met de cliënt.
  6. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en minimaal 3 jaar bewaard.
  7. Prisma Coaching garandeert een adequate klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.
  8. Indien de klagende partij vindt dat het instituut of ingehuurde trainer niet voldoet aan de maatstaven die het instituut zelf naar de betrokkene heeft te kennen gegeven of heeft gepubliceerd, kan hij/zij schriftelijk een verzoek tot restitutie van het cursusgeld aanvragen bij Prisma Coaching, onder vermelding van de argumenten en eventuele bewijsstukken. Hetzelfde geldt voor cliënten die een coachingstraject hebben gevolgd waarover zij terecht (dit ter beoordeling van Prisma Coaching) niet tevreden zijn.
  9. Mochten er tussen de klagende partij en Prisma Coaching onoverkomelijke problemen ontstaan, kan de klagende partij zich wenden tot het Nederlands recht.

klachtenprocedure prisma coaching