Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Prisma Coaching, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum.

Hoofdstuk A Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden gelden dezelfde definities als in de overeenkomst tussen de wederpartij en Prisma Coaching waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Prisma Coaching een opdracht heeft gegeven tot de verrichting van diensten of tot verkoop en/of levering van uitgaven en/of publicaties.

Workshops, training en/of coaching: Diensten van Prisma Coaching in de vorm van scholingsactiviteiten, bijvoorbeeld op het terrein van kennis- en vaardighedenoverdracht, ten behoeve van docenten bij onderwijsinstellingen, leerlingen en praktijkopleiders van leerbedrijven en particuliere individuen. Individuele coachingstrajecten, trainingstrajecten voor onderwijs, bedrijfsleven en gezondheidsinstellingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit.

Uitgaven en/of publicaties: Door of in opdracht van Prisma Coaching ontwikkelde en vervaardigde werken, waarvan de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking en exploitatie, ongeacht de toegepaste informatiedrager, bij Prisma Coaching berusten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen waarbij Prisma Coaching is betrokken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Prisma Coaching partij is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Reikwijdte

De werking van bepalingen uit dit hoofdstuk A strekt zich uit over de overeenkomsten waarvoor bepalingen met aanvullende werking zijn opgenomen in de volgende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden. Slechts indien de inhoud van enige bepaling in die hoofdstukken uitdrukkelijk of blijkens strekking evident afwijkt van het bepaalde in dit hoofdstuk A, prevaleert de betreffende bepaling in dat hoofdstuk.

Artikel 4. Offertes

Offertes voor het verrichten van diensten of het verkopen en/of leveren van uitgaven en/of publicaties worden door Prisma Coaching schriftelijk uitgebracht en zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en specificaties. De opdrachtgever draagt ervoor zorg, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Prisma Coaching mag uitgaan van de juistheid van bedoelde gegevens en specificaties.

Een offerte van Prisma Coaching omvat een voorstel omtrent de te verlenen diensten onder toevoeging van een financiële paragraaf. 
De geldigheidsduur van een door Prisma Coaching uitgebrachte offerte verstrijkt na verloop van zes weken, te rekenen vanaf de week volgende op de datering van de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Prisma Coaching is gerechtigd een voorschot te vragen. Dit voorschot bedraagt maximaal 25% van het te verwachten factuurbedrag.

Artikel 5. Overeenkomst

Een overeenkomst voor de verrichting van diensten of het verkopen en/of leveren van uitgaven en/of publicaties komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de uitgebrachte schriftelijke offerte en de schriftelijke bevestiging hiervan door Prisma Coaching of door de gezamenlijke ondertekening van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 6. Levering

De in offertes, bevestigingen en/of overeenkomsten opgegeven termijnen waarbinnen diensten worden verricht en/of uitgaven en/of publicaties worden geleverd zijn door Prisma Coaching naar beste weten bepaald en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen maar zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

Artikel 7. Wijziging, annulering of beëindiging van de overeenkomst

1       Wijzigingen van of aanvullingen op overeenkomsten voor het verrichten van diensten of het verkopen en/of leveren van uitgaven en/of publicaties zijn slechts geldig voor zover de opdrachtgever en Prisma Coaching deze schriftelijk overeenkomen. 
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst voor het verrichten van diensten of het verkopen en/of leveren van uitgaven en/of publicaties te annuleren vóórdat Prisma Coaching is begonnen met de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst mits de opdrachtgever de reeds door Prisma Coaching gemaakte kosten vergoedt. Onder deze kosten worden in ieder geval begrepen de door Prisma Coaching gereserveerde personele en materiële capaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten van derden.

2       Elk van de partijen kan de overeenkomst tot het verrichten van diensten of het verkopen en/of leveren van uitgaven en/of publicaties onder schriftelijke opgave van redenen aan de andere partij beëindigen, indien het voortduren van de overeenkomst in redelijkheid niet van de betreffende partij gevergd kan worden. Indien de opdrachtgever een overeenkomst tot het verrichten van diensten of het verkopen en/of leveren van uitgaven en/of publicaties tussentijds beëindigt, is deze gehouden om het met de uitvoering van de overeenkomst gemoeide totaalbedrag aan Prisma Coaching te vergoeden. Prisma Coaching behoudt daarbij aanspraak op betaling voor gemaakte kosten van reeds verrichte diensten en geleverde uitgaven en/of publicaties.

Artikel 8. Tarieven en prijzen

1       Tenzij anders vermeld zijn alle door Prisma Coaching aangegeven tarieven voor het verrichten van diensten exclusief BTW. De financiële paragraaf in een offerte van Prisma Coaching voor het verrichten van diensten vermeldt vaste bedragen of een gespecificeerde kostenbegroting op basis van nacalculatie voor personele en materiële kosten. Tenzij anders vermeld zijn in de tarieven voor personele kosten secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden personele kosten begrepen.
Tenzij anders vermeld zijn alle door Prisma Coaching aangegeven prijzen voor levering van uitgaven en/of publicaties exclusief BTW en exclusief verpakkings-, verzekerings-, verzend- en vervoerskosten.

2       Prisma Coaching is gerechtigd de overeengekomen tarieven en prijzen van nog niet geleverde diensten en/of geleverde uitgaven en/of publicaties aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals onder andere loonkosten, werkgeverslasten en premies sociale verzekeringen of invoering van nieuwe respectievelijk verhoging van bestaande heffingen van overheidswege of duurdere diensten van derden. Een dergelijke verhoging wordt door Prisma Coaching schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld. De opdrachtgever is gerechtigd om na mededeling van een dergelijke verhoging de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de verhoging in werking treedt, waarbij artikel 7 onverminderd van toepassing blijft.

Artikel 9. Betaling

1       Prisma Coaching factureert de overeengekomen tarieven en prijzen voor het verrichten van diensten en/of de levering van uitgaven en/of publicaties aan de opdrachtgever. Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. 
Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vanwege Prisma Coaching vereist is. Vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag waarop volledige betaling plaatsvindt is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuurbedragen.

2       Prisma Coaching is gerechtigd wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur, de bestaande overeenkomst per direct aan te passen, zodanig dat zij zekerheid verkrijgt voor de verdere betalingen door opdrachtgever, bijvoorbeeld door vooruitbetaling of contante betaling te verlangen, dan wel garanties te laten verstrekken. Prisma Coaching is daarbij degene die de keuze maakt welke zekerheid door opdrachtgever gegeven dient te worden en de omvang van de te geven zekerheid.

3       Indien Prisma Coaching wordt genoodzaakt haar vordering op de opdrachtgever ter invordering - al dan niet gerechtelijk - uit handen te geven, is de opdrachtgever tevens alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (met een minimum van 15% van de hoofdsom) aan Prisma Coaching verschuldigd.

Artikel 10. Reclames

1       Reclames en bezwaren omtrent de door Prisma Coaching verrichte diensten of geleverde uitgaven en/of publicaties of in het algemeen reclames of bezwaren omtrent de wijze waarop Prisma Coaching uitvoering geeft aan de overeenkomst, dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na het voordoen van het feit, maar uiterlijk binnen 4 weken na het verrichten van de diensten of de levering van de uitgaven en/of publicaties, schriftelijk aan Prisma Coaching kenbaar te worden gemaakt.

2       In het geval naar het oordeel van Prisma Coaching de klacht gegrond is, is Prisma Coaching verplicht tot ofwel:
- aanpassing en/of vervanging van de verrichte diensten en/of de geleverde zaken, ofwel
- verlening van een prijskorting.

3       Reclames over facturen dienen binnen 2 weken na factuurdatum bij Prisma Coaching te worden ingediend.

Artikel 11. Toerekenbare tekortkoming, opschorting en ontbinding

1       Mocht één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst tegenover de ander niet nakomen, hetzij surseance van betaling of faillissement aanvragen, hetzij geraken in staat van surseance dan wel faillissement, dan heeft de andere partij recht om, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden.

2       De partij wiens tekortkoming een grond voor ontbinding van de overeenkomst heeft opgeleverd, is verplicht de door de andere partij geleden schade te vergoeden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1       De aansprakelijkheid van Prisma Coaching tegenover de opdrachtgever in geval van niet, niet tijdig, of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de verrichte diensten of geleverde uitgaven en/of publicatie.

2       De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Prisma Coaching.

3       De aansprakelijkheid van Prisma Coaching, uit hoofde van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitgesloten voor winstderving, indirecte en/of gevolgschade.

4       Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade bij Prisma Coaching te zijn ingediend; bij overschrijding van deze termijn kan de opdrachtgever geen rechten meer doen gelden.

Artikel 13. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Indien nakoming van de overeenkomst door overmacht voor langer dan vier weken of blijvend onmogelijk is geworden, is elk van de partijen gerechtigd schriftelijk de overeenkomst per direct te ontbinden. Een dergelijke ontbinding geeft geen van de partijen recht op enige vorm van schadevergoeding. Hetgeen reeds tot aan het moment van de ontbinding is gepresteerd, wordt tussen partijen alsdan pro rata afgerekend.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behoudt Prisma Coaching zich de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en/of industriële eigendom voor met betrekking tot werken, die hij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst voor het verrichten van diensten.

Artikel 15. Geheimhouding

1       Prisma Coaching en de opdrachtgever nemen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die zij bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar beschikbaar stellen en hebben gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven, dan wel redelijkerwijze dient te worden aangenomen. Informatie over de werkwijze en de aanpak van Prisma Coaching wordt alleen met schriftelijke toestemming van Prisma Coaching door de opdrachtgever ter kennis gebracht van derden.

2       Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend of toegankelijk is, informatie die reeds in het bezit was van de informatie ontvangende partij op het moment dat ze door of aan die andere partij werd verstrekt of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van de vertrouwelijke informatie.

Artikel 16. Deelnietigheid

Nietigheid van een deel van een overeenkomst of van deze algemene voorwaarden leidt niet tot algehele nietigheid van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling dient te worden uitgelegd en gewijzigd overeenkomstig de redelijke bedoeling van partijen.

Artikel 17. Toepasselijk recht

1       Op de door Prisma Coaching met toepassing van deze algemene voorwaarden te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2       Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.

Artikel 18. Deponering

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum en worden op verzoek kosteloos toegezonden.


Hoofdstuk B Advisering en/of ondersteuning

Artikel 19. Opdrachten

Opdrachten tot advisering, ondersteuning, coaching en/of training houden een inspanningsverplichting in voor Prisma Coaching, tenzij uitdrukkelijk uit de aard van de overeenkomst blijkt dat sprake is van een resultaatverplichting voor gespecificeerde onderdelen van de overeenkomst.

Artikel 20. Inschakelen derden

Prisma Coaching is gerechtigd bij de uitvoering van een overeenkomst de diensten van derden te betrekken. Prisma Coaching blijft in dat geval verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen advisering en/of ondersteuning en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de ingeschakelde derden.

Artikel 21. Voortgangsrapportage

De opdrachtgever en Prisma Coaching kunnen bij de uitvoering van de overeenkomst afspraken maken over de wijze waarop en de frequentie waarin aan de opdrachtgever wordt gerapporteerd over de voortgang bij de uitvoering van de overeenkomst.


Hoofdstuk C Training en/of coaching

Artikel 22. Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor een cursus/workshop/training/coachingstraject van Prisma Coaching door een

aanmeldingsformulier volledig in te vullen. U kunt dit aanmeldingsformulier telefonisch aanvragen via nummer: 0294-

253104 / 06-41814252 / 06-50616013, of schriftelijk per E-mail: info@prismacoaching.nl

-      U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier naar Prisma Coaching (Ph.v.Wassenaerlaan 8, 1394 GZ Nederhorst den Berg of via E-mail: info@prismacoaching.nl).

-      U ontvangt een bevestiging van de inschrijving.

-      Indien de cursist niet degene is die betaalt, draagt de cursist toch de verantwoording voor het tijdig betalen van de cursus/workshop/training.  

-      Prisma Coaching schrijft cursisten in op basis van de datum van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt, wordt uw inschrijving aan de wachtlijst toegevoegd voor een volgend cursustraject. Ook dit gebeurt aan de hand van de datum van binnenkomst. De cursist ontvangt hiervan telefonisch en schriftelijk bericht.

-            De cursist en betaler verklaren zich door het invullen, ondertekenen en opsturen van het aanmeldingsformulier akkoord met de cursusvoorwaarden en de opzet en uitvoering van de betreffende cursus.

Artikel 23. Betaling

-      Het cursusgeld dient uiterlijk twee weken vóór aanvang van de betreffende cursus overgemaakt te zijn aan Prisma Coaching op INGbankrekeningnummer: 4885803. Hiertoe ontvangt de deelnemer een factuur.

-      Bij niet tijdige betaling kan de toegang tot de cursus ontzegd worden.

-      Wanneer de vordering van het cursusgeld ter incasso wordt uitbesteed, komen alle (zowel in als buiten rechte) gemaakte kosten voor rekening van de betaler.

-      In alle gevallen geldt dat als de betaler anders dan de cursist de betalingsverplichting niet nakomt of niet bereid meer is deze te voldoen, de betalingsverplichting overgaat naar de cursist.

 

Artikel 24. Annulering

-      Een cursus gaat van start indien zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. Prisma Coaching behoudt zich het recht voor een cursus niet van start te laten gaan bij onvoldoende belangstelling of om andere redenen (bijvoorbeeld overmacht).

-      In geval van annulering van een cursus door Prisma Coaching worden ingeschreven cursisten hiervan telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht. Zomogelijk wordt een alternatieve datum aangeboden.

-      Aan de betaler worden reeds overgemaakte cursusgelden gerestitueerd.

-      Annulering van deelname aan een cursus kan alleen schriftelijk naar Prisma Coaching, Ph.v.Wassenaerlaan 8, 1394 GZ, Nederhorst den Berg of per E-mail via info@prismacoaching.nl. Indien tussen twee en vier weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, brengt Prisma Coaching 50% van het cursusgeld in rekening. Annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus of na aanvang van de cursus betekent dat Prisma Coaching 100% van de cursuskosten in rekening brengt. Als datum van annulering wordt de datum gehanteerd waarop Prisma Coaching het bericht van annulering ontvangt. Mondelinge annulering (incl. via voicemail) wordt niet als officiële annulering geaccepteerd.

-      Bij annulering met gegronde reden kan in overleg met Prisma Coaching het betaalde cursusbedrag blijven staan tot een nieuwe geschikte cursusdatum. Er zal in dat geval 10% wijzigingskosten berekend worden.

-      Indien tegelijkertijd met de annulering een vervangende cursist wordt aangemeld, zijn daar geen kosten aan verbonden.


 Artikel 25. Klachten

-      Voor klachten kan men zich schriftelijk wenden tot Prisma Coaching. Uw klacht wordt hierna in behandeling genomen.


Artikel 26. Verstrekking certificaat

-      Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een waardepapier indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan; een minimale aanwezigheidsplicht van 75% voor ontvangst van het waardepapier.

Artikel 27. Verdere bepalingen

-      Soms zal de cursist in de gelegenheid worden gesteld met materiaal en materieel van hoge kwaliteit te werken. De cursist verplicht zich op een correcte wijze met de ter beschikking gestelde zaken om te gaan.

-      Indien door toedoen van de cursist materialen zoekraken of worden beschadigd, zal de schade aan de cursist in rekening worden gebracht.

-      Het is niet toegestaan zich, zonder toestemming van de cursusleiding, materiaal of materieel toe te eigenen. De cursusleiding is gerechtigd te controleren of de cursist deze verplichting nakomt.

Bij diefstal zal daarvan aangifte worden gedaan.

-      Hoewel Prisma Coaching de informatie met uiterste zorgvuldigheid samenstelt staat Prisma Coaching niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin opgenomen informatie.


Hoofdstuk D Uitgaven en/of publicaties

Artikel 28. Levering

Uitgaven en/of publicaties, die de opdrachtgever bij Prisma Coaching heeft besteld worden geleverd aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. Het risico voor verlies of beschadiging van de uitgaven en/of publicaties gaat over zodra deze zijn afgeleverd aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. De opdrachtgever wordt geacht bij aflevering de bestelde uitgaven te controleren op onvolledigheid en op beschadigingen.

Artikel 29. Eigendomsvoorbehoud

De uitgaven en/of publicaties, die Prisma Coaching heeft geleverd aan de opdrachtgever blijven eigendom van Prisma Coaching totdat de koopprijs met inbegrip van de kosten van verzekering, verpakking, verzending en vervoer door de opdrachtgever zijn voldaan. Tot aan het moment van volledige betaling van de koopprijs en de kosten als bedoeld in de voorgaande volzin, heeft de opdrachtgever de uitgaven en/of publicaties in bruikleen van Prisma Coaching onder zich en is zolang gehouden daarvoor als een goed huisvader zorg te dragen en gehouden deze niet geheel of ten dele op enigerlei wijze te vervreemden of op andere wijze in de macht of het bezit van derden te geven.

Artikel 30. Terugzending

Terugzending van geleverde uitgaven en/of publicaties kan uitsluitend plaatsvinden na verkregen toestemming van Prisma Coaching en met gebruik van deugdelijke verpakking.

leveringsvoorwaarden prisma coaching