Bevrijdingsritueel - Ho' Oponopono
door Jan Verhaar

Bevrijd jezelf innerlijk van alle negatieve energieën die zich vanaf het begin der tijden tot aan nu in jou hebben vastgezet.

Sluit je ogen. Ga lekker zitten met rechte rug. Adem een paar keer diep en met aandacht in en uit. Leg je handen ontspannen op je dijbenen. Voel je tevreden in de houding waarin je nu zit. Ontspan je lichaam. Breng je ademhaling omlaag, naar je buik. Laat alle spanning in je spieren los. Ontspan eerst de spieren in je gelaat en laat je gezicht zacht en tevreden zijn. Dan ga je met je aandacht naar de spieren van je schouders en maakt ook deze soepel en zacht. Doe dat ook met de spieren in je buik. Laat alle spanning los en ontspan je zo steeds dieper. Laat je lichaam zich heel behaaglijk voelen, zacht en tevreden...

Maak nu ook je geest leeg. Laat alle gedachten op dit moment even voor wat ze zijn. Pak ze niet langer vast met je aandacht. Voel je geestelijk leeg, open en vrij en voel je lichamelijk heerlijk ontspannen. Ervaar dat het helemaal goed is zo en rust in deze vredige stilte van dit moment. In de innerlijke stilte die je nu ervaart hoeft helemaal niets. Alles is hier precies goed zoals het is...

Open je helemaal voor wat er nu gebeuren mag. Laat alles direct spreken tot je hart. Je hart als het stille midden van je wezen, dat zonder enig oordeel is. Open je voor de natuurlijke schoonheid van de schepping. Een natuurlijkheid die zich uitstrekt tot ver voorbij de zichtbare werkelijkheid, tot in de hoogste regionen van de onzichtbare energiewereld. Weet dat deze alomvattende schepping, die zowel een zichtbaar als een onzichtbare dimensie heeft, alle leven, dus ook jou als mensenziel, liefdevol draagt en voedt, vanaf het begin der tijden tot heden...

Luister nu met een open geest en een liefdevol hart naar mijn woorden. Door mijn woorden spreekt nu een oude sjamaan tot jou en mijn woorden zullen jou, als de volwassen moeder die in jou woont, uitnodigen om in dialoog te gaan met jouw innerlijk kind. Ofwel met jouw onderbewustzijn, waarin zich veel onaffe emoties en conditioneringen uit het verleden hebben vastgezet. En deze negatieve energieën hebben, zonder dat je je daarvan bewust bent, een grote negatieve invloed op je dagelijks leven in het heden. Deze vastgezette emoties en conditioneringen zijn de oorzaak van al jouw menselijk lijden. Ik wil je nu uitnodigen om in gesprek te gaan met je innerlijk kind. Neem daarvoor de tijd. Doe het heel rustig en liefdevol. Laat de woorden diep tot in je hart doordringen. Stel je open om stap voor stap de verborgen levenslast op te lossen die zich door de jaren heen vanuit angst in jouw innerlijk kind heeft vastgezet...

Het innerlijk kind van jou woont in de laagste drie chakra's. De chakra's die verbonden zijn met het aardse leven. In deze drie chakra's ligt de negatieve energie van vele levens opgeslagen en deze belemmeren de natuurlijke werking van de energie in deze centra, Dit is de oorzaak van alle problemen die jij in je huidige leven ervaart...

Het zuiveringsritueel komt erop neer, dat ik je straks steeds zal vragen om bij de levenslast die bij elk van de drie chakra's zich heeft vastgezet, tegen je innerlijk kind de volgende vier korte zinnen uit te spreken: Zeg steeds eerst "sorry", en daarmee geef je als volwassen moeder aan dat jij je tegenover het innerlijk kind verantwoordelijk voelt voor het ontstaan van deze last, en je voelt je niet schuldig! Dan zeg je "vergeef me", waarmee je weer in het reine wilt komen met je innerlijk kind. Zeg vervolgens "ik hou van jou", waarmee je erkent dat echte liefde in staat is om elke wond weer te helen. En tot slot zeg je "dank je", en daarmee bedank je het innerlijk kind voor de kans die het je heeft geboden om door het oplossen van de last zelf als mensenziel weer verder te groeien...

Door het uitspreken van deze vier korte zinnen wordt angst getransformeerd tot liefde, en zo zal oude levenslast zich oplossen zoals wolken kunnen oplossen in de blauwe lucht...

Na elke chakra zal ik je ook vragen om in een korte krachtige bevrijdingsademhaling, de negatieve energieën los te laten die zich in dat chakra hadden vastgezet. De ademhaling gaat als volgt: In vijf tellen haal je diep adem, zodat je longen helemaal gevuld worden, dan rust je vijf tellen en vervolgens tuit je je mond en adem je in tien krachtige tellen uit, door de kleine opening tussen je lippen. Laat bij deze uitademing alle negativiteit los die zich in de betreffende chakra had vastgezet. Doe dit met je volle aandacht! Na deze uitademing rust je weer even in het stiltepunt tussen twee ademhalingscycli. Herhaal deze ademhalingscyclus nog twee maal. Dus steeds drie maal dezelfde cyclus.

Meditatie

Lieve lieve volwassen moeder in jou...ga nu met je aandacht naar je eerste chakra die bij je stuitje is gelegen. Bij dit chakra ligt het eerste niveau van je innerlijk kind. Het eerste chakra is verbonden met de fysieke identiteit, dus met je lichaam en de materiële wereld en ook met de kleur rood. Maak nu liefdevol contact met je innerlijk kind en vraag toestemming om het hoofdje te strelen en ga met je handen nu zacht over het hoofdje en laat het kind jouw onvoorwaardelijke liefde voelen. Luister nu naar de woorden die ik namens jou uitspreek naar je innerlijk kind: "lief innerlijk kind, ik wil vanuit het diepst van mijn hart sorry zeggen. Sorry voor mijn hebzucht en voor al het onnatuurlijke hechten aan het fysieke en aan de materie. Ik deed dat door al mijn levens heen tot heden, vanuit een angstig zoeken naar zekerheid en houvast. Ik besef dat ik daarmee mezelf, andere mensen en ander leven heb tekortgedaan. En met al dit vasthechten en deze hebzucht heb ik jou belast. En ik heb me ook op deze manier van de echte natuurlijke kracht van de aarde vervreemd... Ik vraag je daarvoor om vergeving. Ik wil niets liever dan de kloof die hierdoor tussen mij en de aarde is ontstaan, weer met liefde helen... Lief innerlijk kind, ik hou van je... En tot slot wil ik je ervoor bedanken dat je me de mogelijkheid hebt gegeven om me weer bewust te worden van de echte kracht van de aarde. De kracht die me werkelijk houvast en stabiliteit kan geven. De kracht van de aarde die alle leven, en dus ook mij, liefdevol draagt en voedt..."

Als jij in deze woorden dit herkent, bevestig dan mijn woorden van zojuist met de bevrijdingsademhaling. Haal in vijf tellen diep adem, rust vijf tellen en adem dan door de getuite mond in tien tellen krachtig uit. En laat bij deze lange uitademing nu alle gehechtheid aan de materie los. Rust even in het stiltepunt van de ademhaling, en herhaal deze cyclus nog twee maal...

Wanneer dit eerste energiecentrum in je lichaam weer onbelemmerd zijn werk kan doen, dan zal de aarde-energie in jou weer gaan stromen, zoals het is bedoeld. Je zult je weer geaard gaan voelen, en gedragen. Je zult weer de natuurlijke verbondenheid gaan ervaren met de aarde en met al haar materiële scheppingen. Ook zul je weer een oervertrouwen, tevredenheid en innerlijke kracht gaan ervaren. En hiermee is het natuurlijke fundament van jouw bestaan gevestigd zoals het is bedoeld...

Lieve moeder in jou, ga nu met je aandacht naar het tweede niveau van je innerlijk kind, naar je tweede chakra, die +/- 4 cm onder je navel ligt. Dit is het energiecentrum dat verbonden is met je emotionele identiteit en je seksualiteit, en ook met de kleur oranje. Maak weer liefdevol contact met je innerlijk kind en vraag om z'n toestemming om je handen op z'n schouders te leggen... Ga nu langzaam achter het kind staan en laat het zachtjes tegen je aanleunen, terwijl jij liefdevol zachtjes je hand op z'n schouders legt..."Lief innerlijk kind, ik wil oprecht sorry zeggen voor de emoties waar ik door alle levens heen, tot op heden, vanuit angst niet doorheen durfde te gaan. Het gaat hier over alles wat te pijnlijk was om het ten volle tot me door te laten dringen, maar ook om situaties waar ik me te gemakkelijk heb vanaf gemaakt, door het weg te stoppen of me ervan af te draaien. Ik heb deze emoties niet de ruimte gegeven om op te lossen, en lief innerlijk kind, daarmee heb ik jou belast. Belast met onaffe negatieve energieën. Ook zeg ik sorry voor elke onzuiverheid in mijn seksueel gedrag. ook daarmee heb ik anderen tekort gedaan en jou belast. Vergeef me dat ik door al deze onaffe negatieve emoties, zoals angst, boosheid, frustratie, jaloezie, niet soepel meer mee kon vloeien met de stroom van het leven. En zo mezelf en anderen veel levensplezier hebben ontzegd... Lief innerlijk kind, ik hou van je. Ik wil me weer liefdevol verbinden met de natuurlijke levensstroom van het bestaan. Ik dank je voor de kans die deze zuivering me heeft geboden om me te bevrijden van al deze negatieve energieën uit het verleden..."

En als jij ook deze woorden hebt herkend, bevestig dan ook deze woorden met de bevrijdingsademhaling. En laat bij de krachtige uitademing nu alle negatieve energieën los, die zich in dit tweede chakra hebben vastgezet...

Wanneer dit tweede chakra weer onbelemmerd z'n werk kan doen, zul je weer kunnen mee stromen met de natuurlijke stroom van het leven. En ook zul je je weer kunnen openstellen voor de natuurlijke beleving van seksualiteit, en zul je weer in staat zijn om al je relaties liefdevol te voeden en te verzorgen. Zo kan er weer een gezonde creatieve stroom in jou op gang komen, zowel in jouw leven, als in dat van anderen. Kortom, je zult weer een diepe vreugde gaan beleven aan de schepping en aan al het leven dat jou omringt...

Liefdevolle zelfbewuste moeder, ik vraag je nu om met je aandacht naar het derde niveau te gaan van je innerlijk kind, dus naar je derde chakra, het chakra dat een handbreedte boven je navel is gelegen. Dit derde chakra is verbonden met je ego-identiteit, dus met je ik-kracht en het denkvermogen in jou, en ook met de kleur geel. Maak weer liefdevol contact met je innerlijk kind en vraag om toestemming om het te omarmen. Sla dan liefdevol je armen om h'm heen... "Lief innerlijk kind, ik wil me verontschuldigen voor alles waarmee ik jou heb belast, vanuit een te sterke of juist te zwakke ik-kracht. Dit kwam tot uitdrukking in een zwakke wil, weinig discipline en weinig eigenwaarde, of juist in agressiviteit, dominantie of prestatiedrang. En om deze disbalans in mijn ik-kracht te compenseren heb ik allerlei overtuigingen en oordelen en verwachtingen in jou vastgezet. En met deze conditioneringen heb ik jarenlang het stromende leven bevroren en naar mijn hand willen zetten. En daarmee heb ik niet alleen anderen, maar ook mezelf erg tekort gedaan. Ik vraag je om vergeving voor het feit dat ik deze conditioneringen nodig had om mijn onzekerheid te verbergen. Lief innerlijk kind, ik heb jou daarmee belast van het begin van de schepping tot heden. Nogmaals, vergeef me. ik hou van je en ik wil je dankzeggen voor deze levensles..."

En als jij ook deze woorden hebt herkend, bevestig dan ook deze woorden met de bevrijdingsademhaling. En laat bij de krachtige uitademing nu alle conditioneringen los, die zich in dit derde chakra hadden vastgezet...

Als de gezonde werking van dit derde energiecentrum zich weer heeft hersteld, dan zul je weer je natuurlijke ik-kracht gaan ervaren. De innerlijke kracht van wie jij écht bent en ook zul je weer jouw unieke plaats in het leven gaan zien. Door deze helderheid en kracht zul je weer vrede en innerlijke harmonie in jezelf gaan ervaren, en ook zal je levensbestemming zich steeds duidelijker gaan aftekenen.

Ik richt me namens jou, nog één keer tot je innerlijk kind: "lief innerlijk kind, ik dank je voor deze mooie kans om mezelf via dit zuiveringsritueel te bevrijden van mijn onbewuste levenslast. De levenslast die zich door mijn levens heen kon opbouwen, omdat ik onvoldoende wakker was, of omdat ik koos voor de weg van de minste weerstand. Sorry, vergeef me, ik hou van je en ik dank je!"

Lieve innerlijke moeder, na deze zuivering van de onderste drie chakra's, ben je weer teruggekeerd naar het hart, als het stille en neutrale midden van jouw wezen. Dit vierde chakra is de heilige plek, van waaruit je elke disbalans weer liefdevol in een levend evenwicht kunt brengen. En daarom, lieve innerlijke moeder, als zich er toch weer vertroebelingen gaan vastzetten in je innerlijk kind, merk dat dan op vanuit je vierde chakra, en neem de tijd om deze negatieve energieën weer liefdevol in harmonie te brengen, door middel van de vier korte zinnen van het zuiveringsritueel.

Tot slot wil ik me rechtstreeks richten tot jou, lieve volwassen innerlijke vader en moeder, als innerlijke eenheid ben je binnen jouw wezen de afgezand van de vader/moeder-God, als hoogste eenheid van het universum. Aan jou is nu de verheven taak om vanuit het hart als het stille midden, het roer over te nemen en jou als bewuste mensenziel te leiden naar jouw Goddelijke bestemming. Ik nodig je uit om je daarbij te laten leiden door de Goddelijke liefde van jou, als innerlijke moeder, en de Goddelijke inspiratie van jou als innerlijke vader. Zet je hartkwaliteit in op jouw weg naar volmaking. Met het in praktijk brengen van hartkwaliteiten zoals; egoloosheid, oordeelloosheid, liefdevolle vriendelijkheid, zorgzaamheid en hulpvaardigheid, zal de frequentie van jouw wezen nog subtieler worden afgestemd op de hoogste energieën van het universum.  En zo zal een diepe innerlijke vrede en echt geluk jouw deel worden...

Voel je nu helemaal vrij en rust nog even in de stilte van dit moment... Wees weer helemaal aanwezig in het hier en nu... Adem nog één maal diep in en uit...